top of page
De Schorre 2016 3.jpg

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE SCHORRE

Het bestuur van de Schorre bouwt haar provinciaal recreatiedomein attractief en toeristisch stevig uit tot een duurzaam, sociaal-recreatieve pleisterplek in een groene omgeving met natuurwaarden. Zij realiseren dit in nauwe samenwerking met privé-investeerder WAOW bvba, organisator van het internationale dance-evenement ‘Tomorrowland’.

De Schorre 4.jpg
De Schorre 2016 2.jpg

Studiebureau Ars Horti ontwikkelt sinds 2012 voorstellen en begeleidt de werken van dit publiek-privaat samenwerkingsverband. De gefaseerd opdracht houdt een duurzame recreatiestructuur in die voldoende draagkrachtig is voor de organisatie van grootschalige evenementen maar ook een meerwaarde genereert voor de actieve zowel als passieve recreant.

De Schorre_ (37).jpg
De Schorre 6juni18 (82).jpg

Inmiddels werd de achtste fase ingezet voor een verbeterde en nieuwe parkontsluiting, op maat van recreanten, voetgangers, fietsers en beheerders. Ze biedt een veilige ontsluiting gericht op sport, natuur, water en kunst. Het tracé wordt zodanig in het recreatielandschap ingebed dat diverse biotopen (vijvers, broekbos, riet- en graslanden) maximaal worden ontsloten, rekening houdend met de ecologische draagkracht van het ecosysteem.

De Schorre_ (38).jpg

Tegelijkertijd blijft de recreatiedruk op de natuur beperkt. De rand van het noordelijk berken- en wilgenstruweel (Betula pendula, Salix caprea) wordt omgevormd naar kruidrijke zoom en bloeirijk hooiland met gericht behoud van bestaande hoogstambomen (Zomereik). Waardevolle terreinovergangen (gradiënten) worden benut voor gediversifieerde natuurontwikkeling. De brede waaier aan vegetaties genereren een hogere biodiversiteit. Deze troeven bepalen het belevingsbeeld op het tracé met zicht op open water, overjaars rietland, ruigten, broekbosstruwelen en open grasland op de deltahelling. Deze diverse biotopen zorgen voor verwondering vanaf de brug, een sculptuur die het domein een versterkte kunstzinnige, architecturale identiteit verschaft.
Waterplassen in de oude kleiputten uitgegraven, in de Rupelcuesta, vormen een van de meest karakteristieke elementen in het reliëfrijke landschap met zijn industrieel verleden. Ook de recreatiestructuur is beeldbepalen. De dunning van de randstruwelen en de brug herstelt visueel de verbindingen tussen beide terwijl een panoramaheuvel er uitzicht op geeft. De uitvoering was een race tegen de tijd en kwam een spectaculair evenement ten goede.

De Schorre 6juni18 (59).jpg
De Schorre 6juni18 (58).jpg
De Schorre 2.jpg
De Schorre_ (7).jpg
De Schorre 2016 1.jpg
De Schorre 5.jpg
De Schorre_ (10)aangepast.jpg
De Schorre_ (12).jpg
De Schorre_ (19).jpg
De Schorre 6juni18 (76).jpg
De Schorre 6juni18 (60).jpg
Trollen De Schorre (7).jpg
Trollen De Schorre (5).jpg
Trollen De Schorre (8).jpg

In samenwerking met 

Thomas Dambo

bottom of page